Overview

Download-gemist downloads videos from the Dutch npo.nl (formerly uitzending gemist) site. The rest of the documentation is in Dutch.

Download-gemist download videos van de NPO (voorheen ‘uitzending gemist’) site van de publieke omroep. In principe zouden alle sites die gebruik maken van de zogeten “NPOPlayer” moeten werken, zoals bv. ncrv.nl of nrc.nl (al zijn deze niet allemaal getest).

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar martin@arp242.net.

Installatie

 • Windows installer
 • Source, voor BSD, Linux, UNIX, en OSX. Python is nodig (Python 2.6+ & 3.3+ zijn getest), voor de grafische interface is ook Tkinter nodig (deel van Python maar soms een aparte package).

Als je oudere Silverlight/Windows media player uitzendingen wilt downloaden heb je libmms nodig. Dit werkt vooralsnog alleen op POSIX (ie. niet-Windows) systemen. Dit is verder geheel optioneel.

Gebruik

download-gemist is een commandline-tool, er is ook een grafische frontend download-gemist-gui.

Voorbeeld:
download-gemist http://www.npo.nl/andere-tijden/23-10-2014/VPWON_1227038

Overzicht van alle opties (dit is wat je te zien krijgt als je download-gemist -h gebruikt):

-h  Toon deze help
-v  Toon versie
-n  Download niks, laat zien wat we zouden doen
-V  Print meer informatie naar het scherm. Gebruik -V twee keer voor nog meer info
-s  Stil: geef geen informatieve berichten (alleen errors)
-o  Zet output directory. Default is huidige directory
-f  Zet output file, relatief aan -o. Default is titel van de video.
   Gebruik - voor stdout
-w  Overschrijf bestaande bestanden (default is om bestand over te slaan
   als deze al bestaat)
-c  Verwijder geen karakters in de bestandsnaam muv. spaties
     - Als je -c 2x opgeeft, worden spaties ook behouden
     - De default is om alle ongeldige FAT32/NTFS karakters te
      verwijderen en spaties te vervangen door underscores
-m  Toon enkel de metadata in YAML formaat
-M  Toon enkel de metadata in JSON formaat
-t  Download ook ondertiteling, als deze bestaat
-T  Download alleen ondertiteling, geef een error als deze niet bestaan

FAQ

Help! Het werkt niet! PANIEK!

Vaak is dit omdat er op de NPO site iets niet klopt; soms ontbreekt een videobestand, of is het niet compleet. Meestal is dit een dag of wat later opgelost.
Werkt het een dag later nog niet, of denk je dat het niet de schuld van de site is? Stuur dan even een email naar martin@arp242.net met de URL die je gebruikt en de (volledige) output van je commando (het liefst met de -VVV opties), dan zal ik er even naar kijken.

Kan ik ook een video streamen zonder het eerst op te slaan?

Uiteraard!

download-gemist -f - http://www.npo.nl/andere-tijden/23-10-2014/VPWON_1227038 | mplayer -cache 4096 -cache-min 99 -

Ondertitels worden opgeslagen als .srt, maar zijn eigenlijk in het WebVTT formaat?

Dat klopt; WebVTT wordt vooralsnog door maar weinig spelers herkend, en het is feitelijk hetzelfde als Subrip (.srt) ondertitels (de verschillen zijn miniem).

ChangeLog

Laatste source

 • Implementeer Omroep Brabant.
 • Werk ook zonder http:// (ie. download-gemist npo.nl/...

Versie 1.7, 2014-10-24

 • uitzendinggemist.nl is nu npo.nl, hernoem hier en daar dingen.
 • Fix voor Python 2.6
 • Fix voor lokale omroepen (omroep Brabant ed.)
 • -V kan nu tot 3 keer opgegeven worden
 • -t toevoegd om ook ondertitels mee te downloaden. Met -T worden alleen de ondertitels gedownload.
 • -m om alleen de metadata te laten zien, in YAML formaat; -M voor JSON formaat.

Versie 1.6.3, 2014-02-18

 • Fixes in release, Windows-build van 1.6.2 was fubar

Versie 1.6.2, 2014-02-10

 • Fix voor huidige versie van de site
 • Ondersteun ook oudere (MMS/ASF) uitzendingen

Versie 1.6.1, 2014-01-05

 • Bugfix: Uitzendingen die niet bij een serie horen gaven een error
 • Iets betere errors in de GUI
 • Aantal kleine verbeteringen

Versie 1.6, 2013-12-28

 • Geef waarschuwing als je een oudere versie gebruikt
 • Werkt ook op andere sites met de NPOPlayer (npo.nl, ncrv.nl, etc.)
 • Betere bestandsnamen
 • Voeg grafische interface toe (download-gemist-gui)
 • Windows installer
 • download-gemist-list verwijderd; zo heel nuttig is het niet, en kost toch continue tijd om te onderhouden

Versie 1.5.1, 2013-10-09

 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.5, 2013-10-06

 • download-gemist-list werkt nu ook bij /weekarchief/ pagina’s
 • Bugfix: Output bestand werd toch gemaakt bij -n
 • Bugfix: -p bij download-gemist-list haalde altijd 1 pagina te veel op
 • Bugfix: UnicodeError met python2 & download-gemist-list

Versie 1.4.2, 2013-10-01

 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.4.1, 2013-09-23

 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.4, 2013-08-22

 • Fix voor huidige versie van de site
 • Hernoem download-gemist-guide naar download-gemist-list
 • Gebruik nu overal Nederlands ipv. Engels of een mix van beide
 • download-gemist-list leest nu ook van stdin
 • setup.py script

Versie 1.3, 2013-03-05

 • Fix voor huidige versie van de site
 • Betere voortgang-indicator

Versie 1.2, 2012-11-11

 • Voeg download-gemist-guide toe
 • Voeg -c en -w opties toe
 • Werkt nu ook met Python 3
 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.1, 2012-10-11

 • Geen : in bestandsnamen (problemen met FAT32)
 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.0, 2012-10-03

 • Eerste release
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.