Overview

Download-gemist downloads videos from the Dutch uitzending gemist site. The rest of the documentation is in Dutch.

Download-gemist download videos van de uitzending gemist site van de publieke omroep. In principe zouden alle sites die gebruik maken van de zogeten “NPOPlayer” moeten werken, zoals bv. npo.nl, ncrv.nl, enz. (al zijn deze niet allemaal getest).

Installatie

 • Windows installer
 • Source, voor BSD, Linux, UNIX, en OSX. Python is nodig (Python 2.7 & 3.3 zijn getest), voor de grafische interface is ook Tkinter nodig (deel van Python maar soms een aparte package).

Als je oudere Silverlight/Windows media player uitzendingen wilt downloaden heb je libmms nodig. Dit werkt vooralsnog alleen op POSIX (ie. niet-Windows) systemen.

Gebruik

download-gemist is een commandline-tool, er is ook een grafische frontend download-gemist-gui

Voorbeeld:
download-gemist http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1292817

Zie download-gemist -h voor meer help en opties.

FAQ

Help! Het werkt niet! PANIEK!

In het grootste deel van de gevallen komt dit omdat er iets kleins is veranderd op de uitzending gemist site. Aangezien ik niet alle dagen videos aan het downloaden ben kan het soms even duren voordat ik dit zie (& fix). Stuur even een mail naar martin@arp242.net met de URL die je gebruik en de volledige output van het commando (vaak is dit een kleine aanpassing van enkele minuten).

Kan ik ook een video streamen zonder het eerst op te slaan?

Uiteraard!

download-gemist -f - http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1330944 | mplayer -cache 4096 -cache-min 99 -

ChangeLog

Laatste source

 • Fix voor lokale omroepen (omroep Brabant ed.)
 • Je mag nu ook alleen het videonummer meegeven, (bv. de 1404271 in http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1404271)

Versie 1.6.3, 2014-02-18

 • Fixes in release, Windows-build van 1.6.2 was fubar

Versie 1.6.2, 2014-02-10

 • Fix voor huidige versie van de site
 • Ondersteun ook oudere (MMS/ASF) uitzendingen

Versie 1.6.1, 2014-01-05

 • Bugfix: Uitzendingen die niet bij een serie horen gaven een error
 • Iets betere errors in de GUI
 • Aantal kleine verbeteringen

Versie 1.6, 2013-12-28

 • Geef waarschuwing als je een oudere versie gebruikt
 • Werkt ook op andere sites met de NPOPlayer (npo.nl, ncrv.nl, etc.)
 • Betere bestandsnamen
 • Voeg grafische interface toe (download-gemist-gui)
 • Windows installer
 • download-gemist-list verwijderd; zo heel nuttig is het niet, en kost toch continue tijd om te onderhouden

Versie 1.5.1, 2013-10-09

 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.5, 2013-10-06

 • download-gemist-list werkt nu ook bij /weekarchief/ pagina’s
 • Bugfix: Output bestand werd toch gemaakt bij -n
 • Bugfix: -p bij download-gemist-list haalde altijd 1 pagina te veel op
 • Bugfix: UnicodeError met python2 & download-gemist-list

Versie 1.4.2, 2013-10-01

 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.4.1, 2013-09-23

 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.4, 2013-08-22

 • Fix voor huidige versie van de site
 • Hernoem download-gemist-guide naar download-gemist-list
 • Gebruik nu overal Nederlands ipv. Engels of een mix van beide
 • download-gemist-list leest nu ook van stdin
 • setup.py script

Versie 1.3, 2013-03-05

 • Fix voor huidige versie van de site
 • Betere voortgang-indicator

Versie 1.2, 2012-11-11

 • Voeg download-gemist-guide toe
 • Voeg -c en -w opties toe
 • Werkt nu ook met Python 3
 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.1, 2012-10-11

 • Geen : in bestandsnamen (problemen met FAT32)
 • Fix voor huidige versie van de site

Versie 1.0, 2012-10-03

 • Eerste release
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.